Jacek Łuczak

Polityka Prywatności

TWOJE DANE OSOBOWE

Administratorem Twoich danych osobowych jest Quality Progress. Wszystkie pytania oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Tobie praw, prosimy składać na adres office@qualityprogress.com.pl. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR). Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne, a ich zakres zależy od rodzaju świadczonej usługi. Dane osobowe, które przetwarza Administrator to przede wszystkim: adres e-mail, numer telefonu oraz dane zawarte w treści przesłanej do nas wiadomości, które otrzymujemy od Państwa wyrażając dobrowolną zgodę.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu: udzielnie odpowiedzi na zapytania kierowane do nas telefonicznie oraz drogą emailową – przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem relacji z naszymi klientami oraz dążeniem do sprzedaży usług; podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy – przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przeprowadzenie działań niezbędnych do zawarcia umowy lub działań podjętych przed jej zawarciem; przesyłania treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji na który wyrazili Państwo dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail i/lub powiadomienia telefoniczne (SMS/MMS), w celu prezentacji oferty – przetwarzanie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem relacji z naszymi klientami oraz dążeniem do sprzedaży usług.

Twoje dane osobowe będą przetwarzanie wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, tj. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie otrzymane telefonicznie lub przesłane za pośrednictwem emaila, jednak nie dłużej niż 1 rok od momentu ostatniego kontaktu. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej niż do czasu jej odwołania. W przypadku jednoznacznego dla nas zamknięcia rozmów z Twojej strony dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz danych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem 1 roku.

Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak podmioty dostarczające i obsługujące systemy lub rozwiązania informatyczne, podmioty wspierające w obsłudze strony internetowej, dostawcom usług marketingowych oraz kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz Quality Progress.

W każdej chwili masz możliwość: wycofania zgody wobec przetwarzania; żądania dostępu do swoich danych osobowych; żądania sprostowania swoich danych osobowych; żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji woli wycofania zgody proponujemy w tym celu przesłać wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, z wykorzystaniem których kontaktowaliście się z nami. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.

PLIKI „COOKIES”

Strona internetowa jacekluczak.pl (oraz powiązane) korzysta z informacji zapisywanych za pomocą plików „cookies”, czyli danych informatycznych, przechowywanych w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlać stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Brak zmiany po Twojej stronie jako Usługobiorcy, ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkowników, optymalizacji z niej korzystania oraz tworzenia zagregowanych statystyk. Instalacja plików„cookies”jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W ramach strony internetowej stosowane są cookies: „stałe” – pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia; „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).

Ty decydujesz w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).