Jacek Łuczak

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Doświadczenie zawodowe i dydaktyka
Badania naukowe i granty

2004-2022 Pracownik naukowy i dydaktyczny (dr hab. inż. prof. nadzw. UEP)  na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania
2009-2022

Kierownik i wykonawca projektów badawczych i naukowych

Aktywizacja sportowa Polaków. Szacowanie i analiza ryzyka związanego z organizacją i uczestnictwem w masowych imprezach biegowych. Motywacje i zachowania biegaczy amatorów (Sport elicitaion of Poles. Estimation and analysis of the risk associated with the organization and participation in mass running events. Motivations and behaviors of amateur runners) (Realizacja projektu w konsorcjum z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, we współpracy z Iceland University w Reykjaviku);

Kształtowanie jakości produktów i usług na rynkach Europy Środkowo – Wschodniej. Przygotowanie i wdrożenie projektu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich (Forming quality of products and services with particular consideration of the markets of Central and Eastern Europe) (współpraca z partnerami z Rosji (Instytut Ekonomii, Rosyjska Akademia Nauk) i Ukrainy (Narodowy Dniepropietrowski Uniwersytet im. O. Gonchara w Dniepropietrowsku); nr umowy: POKL.04.01.01-00-088/13-00, wartość: 1.830.00,00 zł, 2014-2015, NCBiR;

Zaprojektowanie optymalnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami IT Policji oraz struktury organizacyjnej pionu IT. Rozliczenie działań na podstawie zarządzania procesami (Optimal solutions and organizational structure design in the range of IT resources management in the Police. Outcome calculation on the basis of process management) (realizacja w konsorcjum naukowo przemysłowym UEP – F5 Konsulting sp. z o.o.); OR 00013211 (nr umowy 0132/R/T00/2010/11); wartość: 1.941.200,00 PLN; 2010-2012; NCBIR;

Zaprojektowanie i wykonanie innowacyjnej aplikacji informatycznej do ewaluacji i śledzenia satysfakcji motywacyjnej klientów wewnętrznych Policji oraz satysfakcji dotyczącej usług świadczonych przez komórki wsparcia logistycznego Policji (Design and creating an innovative computer application in order to evaluate and observe the satisfaction of  internal clients for the Police in addition to the customer satisfaction of services provided by logistic support cells of the Police) (realizacja w konsorcjum naukowo przemysłowym UEP – F5 Konsulting sp. z o.o.); OR00013311 (nr umowy 0122/R/TOO/2010/11); wartość: 538.890,00 pln; 2010-2012; NCBIR;

Identyfikacja i ocena metod i technik w zakresie zarządzania jakością w oparciu o dostawców przemysłu motoryzacyjnego (Identification and evaluation of methods and techniques in relation to quality management on the basis of automotive industry providers). N N115 260436 (nr umowy: 2604/B/H03/2009/36); wartość: 50.000,00 pln; 2009-2011; NCBIR.

2004-2023

Zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych, zaocznych i doktoranckich 

Przedmioty m.in.:

 • Kompleksowe zarządzanie jakością;
 • Zarządzanie procesowe;
 • Metody i techniki doskonalenia organizacji;
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji;
 • Zarządzanie projektem (Prince2);
 • Zarządzanie procesowe;
 • Zarządzanie kryzysowe;
 • Total Quality Management;
 • Process Management;
 • Quality Management in Polish Cases;
 • Project Management (Prince2);
 • Quality auditing.
2000-2023

Kierownik i wykładowca na studiach podyplomowych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: kierownik SP Menedżer bezpieczeństwa informacji; przedmioty: Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001, Audyt w SZBI, seminarium dyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: kierownik SP Menedżer jakości; przedmioty: Systemy zarządzania jakością ISO 9001, Zarządzanie jakością w organizacji, seminarium dyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Atlanta State University (MBA), Nottingham Trent University, Wielkopolska Szkoła Biznesu (MBA), Wyższa Szkoła Bankowa, Helsinki School of Economics (MBA): wykładowca; moduły Total Quality Management

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: wykładowca – SP Zarządzanie przedsiębiorstwami, SP Zarządzanie logistyczne, SP Logistyka i Zarządzanie Międzynarodowymi Łańcuchami Dostaw, Szkoła Główna Handlowa (SP: Zarządzanie jakością); przedmioty Zarządzanie procesowe, Zarządzanie jakością

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: wykładowca – SP Zarządzanie jakością, SP Integracja systemów zarządzania, SP Zintegrowane zarządzanie jakością w administracji (10 edycji); przedmioty: Zarządzanie jakością, Metody i techniki zarządzania jakością, Audyt w systemach zarządzania, Systemy zarządzania jakością ISO 9001, seminarium dyplomowe

2004-2022

Wykładowca na zagranicznych uniwersytetach (wykłady, konferencje, badania):

 • Almaty Management University, Alma University, (Almaty, Kazachstan) 2017
 • Bucharest University of Economics Science (Bukareszt, Rumunia) 2008, 2010
 • Chonnam National University (Chonnam, Korea Pd.) 2008
 • Dniepropietrovsk National University (Dniepropietrowsk, Ukraina) 2013, 2014, 2015
 • Girona University (Girona, Hiszpania) 2016
 • Iceland University (Reykjavik, Islandia) 2014
 • Institute of Economics, Russian Academy of Science (Moskwa, Rosja) 2014, 2015
 • Institute of Industry, Ukrainian Academy of Science (Kijów, Ukraina) 2015
 • Kharkiv Politechnik (Charków, Ukraina) 2017
 • Kyiv National University of Trade Economics (Kijów, Ukraina) 2003, 2006, 2008, 2011, 2013, 2015
 • La Laguna University (La Laguna, Hiszpania) 2011, 2013
 • Oulu University of Applied Science (Oulu, Finlandia) 2008, 2009
 • Petersburg National University (Petersburg, Rosja) 2015
 • Renmin University of China (Beijing, Chiny) 2004
 • Roma Tre University (Rzym, Włochy) 2012
 • The Economics University (Mińsk, Białoruś) 2004, 2005
 • Turku University of Applied Science (Turku, Finlandia) 2011
 • The Institute of Chemical Technology (Prague, Czech Republic) 2012, 2015
 • The University of Suwon (Suwon, Korea) 2008
 • The Vilnius University (Wilno, Litwa) 2009, 2012
 • University of Alicante (Alicante, Hiszpania) 2016
 • University College of Antwerp (Antwerp, Belgia) 1993
 • University od Dubrovnik (Dubrownik, Chorwacja) 2018
 • University of Maribor (Maribor, Słowenia) 2001
 • University of Reykjavik (Reykjavik, Islandia) 2016
 • University of Turin (Turyn, Włochy) 2016
 • University of Wisconsin Whitewater (Wisconsin, USA) 1994
 • Varna University of Economics (Warna, Bułgaria) 2013, 2015

FUNKCJE PEŁNIONE NA UEP

2018-2022Inspektor Ochrony Danych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
2018-2022Administrator Bezpieczeństwa Informacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
2018-2022Przewodniczący Zespołu ds. ochrony danych osobowych
2012-2020Członek Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
2017-2020Członek Komisji ds. Własnego Funduszu Stypendialnego dla Młodych Naukowców
2016-2020

Zastępca przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych

Członek Rektorskiej Komisji ds. Pozyskiwania Funduszy

Członek Wydziałowej Komisji ds. Pozyskiwania Funduszy

Członek Wydziałowej Komisji ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych

Członek Komisji Stypendialnej Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich

2016-obecnieCzłonek Komisji Konkursu Języka Rosyjskiego im. mgr Marii Marcinkowskiej
2012-2016Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych, członek Rektorskiej Komisji ds. Pozyskiwania Funduszy
2013-2016Członek komitetu redakcyjnego Studia Oeconomica Posnaniensia (ISSN 2449-9099)
2010-obecnieCzłonek komitetu naukowego Polish Journal of Commodity Science (ISSN 1733-747X)
2010-obecniePromotor prac licencjackich (ponad 70), magisterskich (ponad 50), opiekun naukowy doktorantów (10)